Alternativni ekonomski modeli – Zadrugarstvo

image_pdfimage_print
Zadrugarstvo
Zadrugarstvo

Aleksandar Nedanov , Đurđica Žutinić i Sara Kuš: Uloga zadruga u promicanju socijalne ekonomije i socijalno odgovornog poduzetništva.

Sažetak

Rad se bavi analizom ostvarenja zadružnog sektora u jačanju identiteta i pozicije socijalno odgovornog poduzetništva u razvojnim planovima europske socioekonomske politike. Brojna iskustva pokazuju da zadruga, kao model socijalno odgovornog poduzetništva, osigurava bolje uvjete življenja i doprinosi cjelokupnom i održivom razvoju europskog društva. Poslovni sektor Republike Hrvatske karakterizira nedostatak pravnih temelja, informacija i znanja o zadrugarstvu i socijalnoj ekonomiji, a institucijska ‘nevidljivost’ zadruga u regulativi nacionalnih računa je mogući razlog njene nedovoljne zastupljenosti u hrvatskom poduzetništvu.

Ključne riječi: socijalna ekonomija, socijalno odgovorno poduzetništvo, zadruga, Hrvatska

Uvod

U međunarodnoj znanstvenoj literaturi nalazimo različite definicije i opise praktične primjene socijalno odgovornog poduzetništva i socijalne ekonomije. U razvojnim politikama europskih zemalja socijalna ekonomija i socijalno odgovorno poduzetništvo ima različitu ulogu ovisno o povijesti i tradiciji pojedine zemlje. U znanstvenoj i stručnoj javnosti Republike Hrvatske (RH) dosada se uglavnom govorilo o socijalnom poduzetništvu, dok je pojam socijalne ekonomije relativno nov.

Socijalna ekonomija ili „solidarna ekonomija“ obuhvaća široku lepezu ekonomskih aktivnosti koje se odvijaju u prostoru između tržišta (privatnog sektora), države (javnog sektora) i netržišnog (neprofitnog) sektora s ciljem ostvarenja određenih socijalnih i ekonomskih pogodnosti za društvo. Možemo reći kako pojam socijalne ekonomije predstavlja sektorski oblikovan model organizacije društva, čije se područje djelovanja u literaturi često naziva trećim sektorom, ili neprofitnim odnosno dragovoljnim sektorom. On može obuhvatiti čitav niz različitih sociokulturnih, obrazovnih, sportskih, zdravstvenih, religijskih, ekoloških i sličnih organizacija ili grupa, čija poslovna praksa istovremeno produbljuje ekonomsku demokraciju, njeguje društvenu korisnost i osnažuje zajedničku jezgru identiteta društva.

Isto tako i poduzetništvo u privatnom sektoru može djelovati u socijalnom ozračju. Većina poduzeća i organizacija u privatnom sektoru stvara značajne društvene vrijednosti u obliku zaposlenja, unapređenja uvjeta rada, konkurentskog okruženja, pružanja potrebnih proizvoda i usluga, a i porez koji plaćaju koristi se za društvene svrhe.

Prema Fowleru njihovo umrežavanje i stvaranje socioekonomskih struktura, veza, institucija, organizacija i mjera s održivim društvenim koristima, rezultira razvojem socijalno odgovornog tipa poduzetništva. Ovakvu poslovnu praksu i vrijednosti mogu implementirati svi tipovi poduzetništva bez obzira na njihovu sektorsku klasifikaciju poslovanja, njegovanjem demokratskog pristupa u rukovođenju, zajedničkim stvaranjem profita i razvojem društvene solidarnosti novčanim pomaganjem socijalno ugroženih i siromašnijih grupa stanovništva. Vođene s dvostrukom linijom sagledavanja uspjeha, odnosno virtualnom mješavinom financijskih, ali i društvenih povrata, poslovne organizacije socijalnog poduzetništva karakterizira nemogućnost prisvajanja poslovnih viškova od strane različitih ekonomskih aktera kao što su vanjski investitori koji stvaraju, kontroliraju ili financiraju njihovo poslovanje. U zadnjih tridesetak godina socijalna ekonomija se afirmirala kao stup društvene korisnosti, među političkim i pravnim krugovima europskih zemalja koji usmjeravaju svoje nacionalne politike i dokumente upravo prema pluralizmu dragovoljnih poslovnih organizacija trećega sektora.

Ciljevi rada su (a) opisati ulogu zadružnog poduzetništva kao vrste modela socijalno odgovornog poduzetništva, u promicanju višestrukog značaja socioekonomske politike i (b) ukazati na ‘nevidljivost’ socijalne ekonomije i njenih učinaka u prikazu nacionalnih računa. Za pregled kvantitativnih pokazatelja razvijenosti zadružnog sektora svjetskih i zapadnoeuropskih zemalja te RH, koristili smo dostupne izvore podataka Međunarodnog saveza zadruga (ICA), Američkog državnog ureda za zadružno poslovanje (NCBA) i Državnog zavoda za statistiku (DZS-a) RH.

Rezultati i rasprava

Pozicija zadrugarstva u konceptu politike socijalne ekonomije Dok je u tradicionalnim poduzećima cjelokupno poslovanje usmjereno ka maksimalizaciji profita za dioničare i vlasnike kapitala, u zadrugama se poslovna motivacija prvenstveno usmjerava ka jačanju zajedničke misije članova i stvaranju društvene sigurnosti. Zadruge njeguju etički integritet, osposobljavajući i educirajući svoje članove s osnovnom misijom ohrabrivanja da se dostojanstveno izvuku iz začaranog kruga siromaštva, pružajući im pristup financijskim uslugama i informacijama.

Zbog svojih poduzetničkih kvaliteta i etike kao pokretačke snage, u literaturi ih često nazivaju „školama demokratičnosti“, a zadružni pokret“…filozofijom koja oplemenjuje čovjeka, gospodarski sustav koji ga obogaćuje, odnosno pokret koji motivira i ohrabruje“. Zbog toga za zadruge se može reći da su to društva osoba koje zajednički upravljaju ekonomskim kapitalom, proizvode dobra i usluge čija cijena vrlo često nije ekonomski najvažnija, ali njihova svrhovitost je od neupitne društvene korisnosti. Upravo je zadružni sustav društvenih vrijednosti i načela poslovanja oblikovao današnji suvremeni koncept poimanja socijalne ekonomije. Prema tome zadruge predstavljaju učinkovit instrumentarij za konkretnu realizaciju tih načela u zemljama EU. Socijalna ekonomija je u potpunosti sukladna konceptu zadružnih načela i zajedno se savršeno uklapaju u suvremeni modelski konstrukt integralnog održivog razvoja. Očita je povezanost socijalne ekonomije i zadrugarstva te ih u tom kontekstu treba proučavati i istraživati. O tome i svjedoče brojna iskustva iz svijeta gdje zadruge uspješno rješavaju ključna pitanja društvenih zajednica kao promoviranje novih, ali i zadržavanje postojećih radnih mjesta, smanjenja siromaštva i razine sive ekonomije, poticanja lokalne štednje i ulaganja, izgradnje socijalnog kapitala te davanja rješenja za probleme regionalnog i lokalnog razvoja u sektoru zdravstva, električne energije, telekomunikacija, vodnog gospodarenja, turizma, obrta i dr.

Socioekonomski značaj zadružnog sektora u provedbi koncepta socijalne ekonomije Najinteresantniji podaci utjecaja zadrugarstva u nacionalnim i svjetskim ekonomijama dolaze iz najrazvijenijih dijelova svijeta. U Europi socijalna ekonomija doživljava procvat devedesetih godina nakon pada Berlinskoga zida. Noviji podaci i Izvješće o doprinosu zadruga u prevladavanju kriza pokazuju da je danas u EU poslovno aktivno oko 160.000 zadruga, u vlasništvu su 123 milijuna članova i zapošljavaju oko 5,4 milijuna ljudi.

Kao jedno od ograničenja razvoja socijalne ekonomije navodi se odnos države prema trećem sektoru. U anglosaksonskoj literaturi područje socijalne ekonomije i trećega sektora često se veže uz pojmove slobode, slobodne inicijative, neformalnosti i filantropije, što je često u protuteži spram državne politike. Unatoč tome socijalna ekonomija je zaživjela u velikim svjetskim gospodarstvima poput SAD-a, Kanade, Japana i dr. Na primjer u Japanu su poljoprivredne zadruge 2007. godine, ostvarile promet od $90 milijardi, a 91% japanskih poljoprivrednika članovi su zadruga. U Francuskoj, 21.000 zadruga zapošljava oko milijun ljudi ili 3,5% radno aktivnog stanovništva. Zadružni sektor SAD-a broji oko 30.000 zadruga s preko dva milijuna radnih mjesta i vode brigu o 350,8 milijuna članova. Američke zadruge posjeduju imovinu u vrijednosti od $3 trilijuna, ostvaruju više od $500 milijardi prihoda i isplaćuju plaće svojim radnicima u iznosu $25 milijardi. U SAD-u trenutno djeluje oko dva milijuna civilnih organizacija, a 70% njih osnovano je u zadnjih tridesetak godina.

Socijalno poduzetništvo u RH zaživjelo je nakon Domovinskog rata kada se osnivaju brojne udruge civilnog društva, zadruge, uzajamne organizacije i zaklade. Istovremeno, zadruge koje se promiču kao modeli socijalnog poduzetništva u svijetu još se uvijek u djelu hrvatske javnosti percipiraju kao recidivi prošlosti bivšeg političkog sustava. Škrtić  navodi da u Hrvatskoj djeluje oko 46.855 neprofitnih pravnih osoba. Struktura registriranih neprofitnih pravnih osoba prema vrstama pravno ustrojstvenih oblika pokazuje da 92,6% čine zadruge, udruge, ustanove, udruženja, fondovi i slične organizacije, 6,1% su tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave, a preostalih 1,3% su neusklađeni subjekti iz područja društvene i uslužne djelatnosti, obaveznog socijalnog osiguranja, zdravstva i obrazovanja.

Rapidni rast socijalno odgovornog poduzetništva u Europi Nicholls objašnjava razlozima ponude i potražnje. Sa strane ponude dolazi do povećanja globalnog bogatstva i moći multinacionalnih kompanija, ali se istovremeno povećava broj demokratskih vlada, jača društvena odgovornost, povećava se razina obrazovanja i radni životni vijek. Sa strane potražnje, ekološke krize, krize u zdravstvu, rast ekonomske nejednakosti, neučinkovitost pružanja javnih usluga, liberalizacija tržišta, smanjenje ekonomskih resursa i dr. utječu na stvaranje inovativnih rješenja u privatnome sektoru poslovanja i jačanje uloge civilnog društva.

Ograničenja u jačanju identiteta zadrugarstva, socijalne ekonomije i trećeg sektora U stranoj literaturi o zadrugama i njenom sustavu vrijednosti oduvijek se pisalo s oduševljenjem. Međutim, mogućnosti i perspektive razvoja socijalne ekonomije različite su u pojedinim zemljama ovisno o njihovim zakonskim, fiskalnim i političkim okvirima, što stvara stanovita ograničenja u jačem razvoju i njenoj ekonomskoj važnosti. Iako postoje socijalna poduzeća, organizacije i zadruge kao dio socijalne ekonomije EU oni nemaju zaseban institucijski sektor u sustavu nacionalnih računa. Prema Chavesu današnji nacionalni sustavi računa imaju odgovarajuće alate za obradu glavnih stavki državne mješovite ekonomije, s jasnim privatnim (kapitalističkim) i javnim (intervencionističkim) sektorom. Ekonomska, pa i društvena ostvarenja socijalne ekonomije implementirana su unutar tih sektora te se vrlo teško može uočiti njihov stvarni doprinos nacionalnom gospodarstvu i društvu.

U nekim državama u sustavu nacionalnih računa postoje dva podsektora socijalne ekonomije: podsektor tržišta ili poduzetništva8 i netržišni podsektor proizvodnje . Ovakva sektorska klasifikacija je poželjna i korisna osobito za konkretnije ekonomske analize gospodarskih aktivnosti trećeg sektora i njegov doprinos cjelokupnom društvu. Istovremeno niti jedna ekonomska analiza neće pružiti vjerodostojan uvid u društveno nemjerljivu korisnost socijalne ekonomije.

Zaključak

Već tridesetak godina europska politička scena prepoznaje ulogu zadružnog poduzetništva u provođenju načela socijalne ekonomije i implementirana je u sve razvojne dokumente i dnevne rasprave odgovarajućih tijela EU. Izneseni podaci o zadrugama, kao regulatorima načela socijalne ekonomije, ukazuju na njihovu važnost u promicanju ekonomskih mogućnosti socijalno odgovornog poduzetništva. S druge strane, njeni socijalni povrati na investicije poput izgradnje društvene korisnosti, povjerenja i solidarnosti (razvoj socijalnog kapitala) stvaraju višestruke ‘učinke množenja’ na druge oblike kapitala i definiraju zajedničke obrasce ponašanja koji doprinose pravednosti, društvenoj koheziji i dobrobiti društva u cjelini. Rješavanjem pitanja institucijske (ne)vidljivosti trećeg sektora u nacionalnim računima, jasno bi se razlučilo i izdvojilo sve ono što se često zbog nerazumijevanja ili spekulativno i u nas miješa, te bi pomoglo boljem razumijevanju uloge i važnosti zadružnog sektora, odnosno socijalnog poduzetništva.

*******************************

The role of cooperatives in promoting the social economy and socially responsible entrepreneurship

Abstract

The paper analyzes the achievements of cooperative sector in strengthening the identity and position of socially responsible entrepreneurship in the European socio-economic policy. Numerous experiences across Europe show that cooperatives, as a model of socially responsible entrepreneurship, ensuring better living conditions and contribute to the overall and sustainable development of European society. The Croatian business sector is characterized by deficiency of legal framework, information and knowledge on cooperatives and social economy, and institutional ‘invisibility’ cooperatives in the regulation of the national accounts is a possible reason for its lack of representation in the Croatian entrepreneurship.

Key words: social economy, socially responsible entrepreneurship, cooperatives, Croatia

___________________________________________________________________________

Objavljeno s dozvolom autora.

___________________________________________________________________________

Autor objave:   Romano Krauth – Tajnik ogranka Trnje Hrvatskih laburista i Potpredsjednik Vijeća MO “Marin Držić”.

___________________________________________________________________________

FacebookTwitterGoogle+PinterestStumbleUponRedditDeliciousGoogle BookmarksWordPressTumblrDiggYahoo BookmarksPodijelite